ข่าวประชาสัมพันธ์ - ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี


ขั้นตอนการดำเนินการบังคับคดีของศาลจังหวัดกบินทร์บุรี  ในการบังคับคดีแทนศาลอื่น

ขั้นตอนการดำเนินการบังคับคดีของศาลจังหวัดกบินทร์บุรี ในการบังคับคดีแทนศาลอื่น
 ขั้นตอนการดำเนินการบังคับคดีของศาลจังหวัดกบินทร์บุรี ในการบังคับคดีแทนศาลอื่น

1.      เมื่อศาลจังหวัดกบินทร์บุรีได้รับหนังสือมอบอำนาจจากศาลอื่น(ศาลต้นเรื่อง) และหนังสือมอบอำนาจจากสำนักงานบังคับคดีต้นเรื่องที่ไปยื่นคำแถลงขอให้ยึดทรัพย์ พร้อมด้วยต้นฉบับของหลักประกันแล้ว งานสารบรรณของศาลจังหวัดกบินทร์บุรีจะลงเลขรับหนังสือ และส่งเรื่องต่อมายังศูนย์บังคับคดีนายประกัน
2.      ศูนย์บังคับคดีนายประกันจะบันทึกลายละเอียดของคดีดังกล่าวลงในสมุดสารบบคุมหลักประกัน และโปรแกรม Excel ที่ศูนย์บังคับคดีผู้ประกันจัดทำขึ้น
3.      งานบังคับคดีนายประกันจะดำเนินการจัดทำสำนวนบังคับคดีแทน และจัดทำหนังสือมอบอำนาจของผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดกบินทร์บุรี ที่ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการบังคับคดีแทนศาลต้นเรื่อง
4.      เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการออกหมายนัดผู้ประกัน เพื่อให้มาชี้ที่ดินหลักประกัน และออกหนังสือขอราคาประเมินที่ดินหลักประกันจากเจ้าพนักงานที่ดิน
5.      เมื่อผู้ประกันมาตามหมายนัดชี้ที่ดิน เจ้าหน้าที่ก็จะไปถ่ายภาพและจัดทำแผนที่ทางไปที่ดินหลักประกัน
6.      กรณีผู้ประกันไม่มาตามหมายนัด เจ้าหน้าที่งานบังคับคดีจะออกหมายนัดไปยังเจ้าพนักงานที่ดินเพื่อให้มานำชี้ที่ดินหลักประกันแทน
7.      เมื่อถ่ายภาพและจัดทำแผนที่ทางไปที่ดินหลักประกันแล้ว เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจจะรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปยื่นคำแถลงขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรียึดหลักประกันออกขายทอดตลาดต่อไป
8.      เจ้าหน้าที่งานบังคับคดีจะดำเนินการแจ้งความคืบหน้าและผลของการดำเนินการต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของศาลจังหวัดกบินทร์บุรี เพื่อให้ศาลต้นเรื่องทราบข้อมูลและความเคลื่อนไหวของสำนวนที่ส่งมาให้ศาลจังหวัดกบินทร์บุรีบังคับคดีแทน
9.         หลังจากเจ้าหน้าที่งานบังคับคดีดำเนินการแจ้งความคืบหน้าของสำนวนคดีผ่านทางเว็บไซต์ของศาลแล้ว ก็จะดำเนินการแจ้งความคืบหน้าเป็นหนังสืออีกครั้ง
10.  หลังจากทำคำแถลงให้เจ้าพนักงานบังคับคดียึดหลักประกันแล้ว เจ้าพนักงานบังคับคดีจะมีหนังสือขออนุญาตศาลเพื่อทำการขายทอดตลาดทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน
11.  เจ้าหน้าที่งานบังคับคดีจะนำหนังสือตามข้อ 10. เสนอต่อศาลเพื่อให้มีศาลมีคำสั่งต่อไป 
12.  เจ้าหน้าที่งานบังคับคดีจะทำหนังสือแจ้งเจ้าพนักงานบังคับคดีว่าศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ขายทอดตลาดทรัพย์ที่เป็นหลักประกันแล้ว
13.  เจ้าหน้าที่งานบังคับคดีจะทำหนังสือแจ้งศาลต้นเรื่องว่าศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ขายทอดตลาดทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน
14.  สำนักงานบังคับคดีแจ้งกำหนดวันขายทอดตลาด
15.  เมื่อสำนักงานบังคับคดีดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์หลักประกันแล้ว จะมีหนังสือรายงานบัญชีรายรับ-จ่ายเงิน ให้แก่สำนักงานบังคับคดีที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลต้นเรื่อง เพื่อส่งเงินให้ศาลต้นเรื่อง
  และมีหนังสือแจ้งศาลจังหวัดกบินทร์บุรี
16.  ศาลจังหวัดกบินทร์บุรีจะแจ้งผลการบังคับคดีให้ศาลต้นเรื่องทราบ พร้อมทำรายงานเสนอต่อศาลเพื่อถอนการบังคับคดีแทน
17.  จบขั้นตอนการดำเนินการบังคับคดีของศาลจังหวัดกบินทร์บุรี ในการบังคับคดีแทนศาลอื่น
 ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป   :: วันที่ 24 มี.ค. 2556 :: ( อ่าน : 1639 )


-